Bondsraad KNBB in positieve stemming

Kees Wijnbeek lid van verdienste KNBB; afscheid Piet Lamberiks als Bondsraadslid en benoeming tot penningmeester KNBB; Robert Bos nieuwe secretaris KNBB; Bondsraad stemt in met jaarplan en begroting 2018; samenwerking KVC & KNBB met jaar verlengd

10 december 2017

NIEUWEGEIN - Op zaterdag 9 december vond de najaarsvergadering Bondsraad van de KNBB plaats op het bondsbureau KNBB – NDB - SFN. De Bondsraad bestaat uit 16 leden die de leden van de vier secties (Snooker, Pool, Driebanden en Carambole) van de KNBB vertegenwoordigen.

Jaarplan en begroting 2018
Vast onderdeel van de najaarsvergadering zijn het jaarplan en begroting van de organisatie. De leden van de Bondsraad stemden in met het jaarplan en begroting 2018. Wel is er voor de doorbelasting van koepelkosten de afspraak vastgelegd dat de verdeelsystematiek herzien gaat worden en in juni mogelijk kan leiden tot bijstelling van het verdeelpercentage. Het jaarplan 2018 voorziet in de uitvoering van onderdelen uit het vastgelegde meerjarenbeleidsplan en projecten waarvan een groot deel op het bondsbureau uitgevoerd gaat worden.
 

 

 

Afscheid en komst
De Bondsraad nam afscheid van Kees Wijnbeek als bondsraadslid Driebanden. Kees werd bedankt voor zijn jarenlange inzet als bondsraadslid en lid van diverse commissies zoals de commissie Donkervoort. Voor zijn verdiensten werd hij tot Lid van Verdienste KNBB onderscheiden.

Esmé Willems en Santos Chocron treden toe als bondsraadsleden driebanden.
 

 

Piet Lamberiks nam ook afscheid als bondsraadslid en werd unaniem verkozen tot nieuwe penningmeester van de KNBB. Robert Bos werd unaniem verkozen tot secretaris waarmee het bondsbestuur weer voltallig is. Beide kandidaten werden op advies van de benoemingscommissie voorgesteld. Het bondsbestuur bestaat nu uit vier sectie vertegenwoordigers, voorzitter, secretaris en penningmeester.

Kynthia Orfanidis is toegetreden tot de benoemingsadvies commissie welke nu samen met Piet Verhaar en Evert Hulleman uit drie personen bestaat.
 

 

Vacatures
Door de mutatie van Piet Lamberiks is er behoefte aan versterking van de Financiële Advies Commissie (FAC) welke nu nog uit één persoon bestaat.
 

Statuten en tuchtrecht
De Bondsraad heeft ingestemd met de wijzigingsvoorstellen en aanpassingen in tuchtbeleid. Hiermee is de opdracht aan het bondsbestuur meegegeven om de statuten daarop aan te passen.
 

Samenwerking KVC en KNBB / Convenant
De samenwerking tussen de KNBB vereniging Carambole en KNBB is met een jaar verlengd. De Bondraad heeft ingestemd met de voorgestelde aanpassingen en de toevoeging dat voor de verdeelsystematiek koepelkosten in voorjaar herzien kan worden. Met deze instemming wordt de dienstverlening van de KNBB aan de KVC voortgezet.
 

De voorjaarsvergadering is vastgesteld op 23 juni 2018.

Bondsbureau/Koepel Formeel KNBB
Volg ons online